Algemene Voorwaarden De Evolutie

Artikel 1 Definities

‘Opdrachtnemer’: De Evolutie, gevestigd aan de Sisalbaan 5A, 2352 AZ te Leiderdorp, Kamer van Koophandelnummer: 27364348

‘Opdrachtgever’: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot het verrichten van Diensten op het gebied van training, coaching of aanverwante werkzaamheden;

‘Aflevering’: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken en diensten aan de Opdrachtgever;

‘Schriftelijk’: hieronder wordt mede verstaan per e-mail;

‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer  en Opdrachtgever.

‘Cursussen’: onder Cursussen worden eveneens opleidingen, trainingen e.d. verstaan.

‘Coachee’: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden;

‘Diensten’: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de Opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2.2 De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing, indien zijn schriftelijk uitdrukkelijk tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer van toepassing zijn verklaard.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie beoordeeld te worden naar de doel en strekking van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij door Opdrachtnemer anders is aangegeven.

Indien Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een offerte heeft gestuurd, dan komt de Overeenkomst tot stand na de schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever. Onder schriftelijke aanvaarding valt ook een bevestiging die de Opdrachtgever per e-mail aan Opdrachtnemer heeft gestuurd.

3.3 Indien de Opdrachtgever nalaat om het aanbod schriftelijk te aanvaarden, maar er toch mee in stemt dat Opdrachtnemer start met het uitvoeren en/of de Opdrachtgever meewerkt aan de uitvoering, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

3.4 De in een offerte vermelde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop Opdrachtnemer  zijn offerte baseert.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Opdrachtnemer vereist, heeft Opdrachtnemer  het recht bepaalde werkzaamheden door een door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer  zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 Opdrachtgever aanvaardt dat werkzaamheden of prestaties het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden worden beïnvloed.

Artikel 5 Intellectuele eigendom

5.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op de grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, gegevensdragers enz. blijven eigendom van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruikersrechten voor die middels deze algemene voorwaarden aan Opdrachtgever zijn toegekend.

5.2 Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5.3 Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de werken te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie en/of in zijn portfolio op te nemen.

5.4 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

5.5 Dit gebruikersrecht is niet overdraagbaar, niet exclusief en niet sub-licenseerbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 aanmeldingen cursus open inschrijving

6.1 Aanmelding tot deelname aan een Cursus dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de Cursus te geschieden. Indien de gewenste Cursus is volgeboekt, zal daarover een mededeling worden gedaan.

6.2 Opdrachtnemer verzendt direct na ontvangst van de aanmelding een schriftelijke bevestiging van de voor Opdrachtgever geplande Cursus. Voor aanmeldingen die

mondeling zijn geschied, wordt de opdrachtbevestiging geacht de aanmelding juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 3 (drie) Werkdagen.

6.3 Cursussen worden verstrekt tegen de dan geldende Cursustarieven. Opdrachtnemer is gerechtigd de door Opdrachtnemer gemaakte kosten voor onder andere de huur van de Cursusruimte, het lesmateriaal e.d. in rekening te brengen.

6.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot de Cursus te weigeren, indien verschuldigde bedragen nog niet geheel en/of tijdig zijn voldaan voor aanvang van de Cursus.
6.5 Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om de Cursus conform het gepubliceerde rooster te verzorgen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een Cursus als gevolg van bijzondere omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal Opdrachtnemer er naar redelijkheid naar streven om de Cursus eventueel op een later tijdstip te verzorgen, c.q. te voltooien. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde Cursuskosten naar rato worden gerestitueerd.

Artikel 7 Besloten Cursussen

7.1  Besloten Cursussen zijn voor Opdrachtgever verzorgde Cursussen, waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door Opdrachtgever. Besloten Cursussen kunnen zowel op locatie van Opdrachtnemer als op locatie van Opdrachtgever verzorgd worden.

7.2  Tarieven voor besloten Cursussen kunnen afhankelijk zijn van het aantal deelnemers. Indien achteraf blijkt dat meer deelnemers zich hebben opgegeven of hebben deelgenomen dan in de offerte werd aangenomen, heeft Opdrachtnemer het recht de Cursusdagprijs te verhogen.

Artikel 8 Annulering Cursus/ Coaching
8.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een Cursus wegens gebrek aan het vereiste aantal inschrijvingen te annuleren. Opdrachtgever zal in beginsel uiterlijk 1 (één) week voor aanvang van de Cursus over een dergelijke annulering bericht ontvangen. Eventueel reeds betaalde Cursuskosten zullen worden gerestitueerd. Indien er onvoldoende deelnemers voor een Cursus zijn, kan Opdrachtgever beslissen toch deel te nemen aan de Cursus tegen een hogere Cursusprijs. Een en ander zal in overleg worden besproken.

8.2 Annulering door Opdrachtgever is kosteloos tot uiterlijk 7 (zeven) werkdagen voor aanvang van de Cursus, nadien wordt 50 (vijftig) % van de verschuldigde Cursuskosten in rekening gebracht.

8.3 Een Coachee dient een coachingssessie minimaal 24 (vierentwintig) uur van te voren af te zeggen, nadien wordt 50 (vijftig) % van de verschuldigde vergoeding in rekening gebracht.

Artikel 9 Opzegging

9.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk dan wel op dezelfde wijze opzeggen als de wijze waarop de overeenkomst werd gesloten. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 (een) maand in acht te nemen.

Artikel 10 Honorarium en betalingstermijn

10.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

10.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

10.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs afgesproken is, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties.

10.4 Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden zal verrichten die buiten de overeengekomen prestaties vallen, zullen deze worden uitgevoerd door gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.

10.5 Eventueel meerwerk als gevolg van uitbreiding van de opdracht, alsmede eventuele extra kosten die gemaakt moeten worden in het kader van het project welke niet vermeld zijn in de offerte, zullen na onderling overleg te bevestigen schriftelijk of per email worden uitgevoerd door Opdrachtnemer.

10.6 Opdrachtnemer  is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Opdrachtnemer  gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten.
10.7 De betalingstermijn is 14 (veertien) dagen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens opzet en/of roekeloosheid door Opdrachtnemer, is de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer  wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw, met dien verstande dat de aansprakelijkheid in ieder geval ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.
11.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.
11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.4 Opdrachtnemer dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

 Artikel 12 Klachtreglement

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. Indien van een gebrek en/of klacht later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

12.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer  de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtnemer gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer  slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

12.3 Ook indien Opdrachtgever een klacht indient, dan blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 13 Geschillenbeslechting

13.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.2 Geschillen zullen voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

15.1 Opdrachtnemer  is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden worden van kracht op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

15.2 Opdrachtnemer  zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.